Nuevo Decreto de la Ley de Facilitación de la Actividad Económica

Se ha aprobado el nuevo Decreto de la Ley de Facilitación de la Actividad Económica, que entrará en vigor en un plazo de 20 días y que simplificará la presentación de documentación y reducirá el tiempo de los trámites entre empresas y administraciones.

DECRET 131/2022, de 5 de juliol, del Reglament de la Llei de facilitació de l’activitat econòmica.


Nou Decret de la Llei de Facilitació de l’Activitat Econòmic

S’ha aprovat el nou Decret de la Llei de Facilitació de l’Activitat Econòmica, que entrarà en vigor en un termini de 20 dies i que simplificarà la presentació de documentació i reduirà el temps dels tràmits entre empreses i administracions.

En el DOGC núm. 8704 del 7 de juliol de 2022 s’ha publicat el DECRET 131/2022, de 5 de juliol, del Reglament de la Llei de facilitació de l’activitat econòmica, que entra en vigor el dia 27/07/2022.

Aquest decret desplega la Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l’activitat econòmica, deroga substancialment el Decret 106/2008, de 6 de maig, de mesures per a l’eliminació de tràmits i la simplificació de procediments per facilitar l’activitat econòmica i modifica parcialment el Decret 225/2018, de 16 d’octubre, pel qual es regula la Comissió per a la Facilitació de l’Activitat Econòmica i el seu Consell Assessor.

Així, aquest Decret te per objecte desplegar les previsions de la Llei 18/2020, de 28 de desembre, per a fer efectiva la transformació digital que faci possible la prestació de serveis a les persones emprenedores i a les persones titulars de les activitats econòmiques, en concordança amb el model català d’administració digital, el desplegament dels projectes estratègics, l’actualització del funcionament i l’organització de l’Oficina de Gestió Empresarial com a òrgan que impulsa la Finestreta Única Empresarial.